Quản Thành Tử tướng không ăn thịt
Khổng Phương huynh thư tuyệt chơi bời
Văn Chương chẳng giúp được đời
Khác chi tơ nhện sương rơi vương vào
Phong hiệu thư thăng cao tước tác
Vẫn lên xe, thể xác thế nào
Giường sư cơm hẩm nhớ sao
Mơ theo thu nhạn cánh chao Đông Hồ

tửu tận tình do tại