Tương vương giữa mộng,
Cỏ biếc khói dày đâu chốn ngóng.
Tống Ngọc đầu đài,
Mây mai mưa tối não lòng ai.

Hoa bay lác đác,
Chẳng kể tha hương lòng tựa nát.
Nước sáng mênh mang,
Muốn tới Nam Lăng thêm đoạn tràng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.