Cầu khe giăng mắc mưa cùng khói,
Ông chài say khướt không ai gọi.
Lười biếng ý sao dài,
Gió xuân hoa cỏ tươi.

Non sông như có đợi,
Ẩn giả tin lời ấy.
Chớ hỏi chỗ ta say,
Ông đi sẽ tự hay.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.