Đá nhỏ sững đồng nội
Xanh biếc tre dựa nhau
Ba thước roi chú bé
Trâu già run cúi đầu
Ta vốn rất thích đá
Đừng để trâu cọ vào
Cọ sửng vào còn được
Trâu húc tre còn đâu

tửu tận tình do tại