Chàng ngây xong công việc nước nhà
Đêm lên Khoái Các ngắm gần xa
Nghìn non cây đứng trời cao rộng
Một giải sông Trừng trăng chảy qua
Giây đỏ đã vì tri kỷ dứt
Mắt xanh nhờ có rượu ngon đưa
Thuyền về muôn dặm tiêu dài thổi
Đã hẹn cùng cò trắng ý ta

tửu tận tình do tại