Mùa thu săn bắn ở Ngọc Lan
Đồng xa theo vết chú nai vàng
Lá thắm khoe sương, đồi khoe sắc
Cánh cung kêu vút, tựa đông hàn
Hộp ngọc trang hoàng lộng lẫy thay
Sáng láng bên trong ngọc quý đây
Văn tài, võ lược từng vun đúc
Cần mẫn ngày ngày, đáng kính sao.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)