Quỳ xuống chắp đôi tay
Trước Quán Thế Âm thiên thủ thiên nhãn
Con van vái trước người
dâng lời cầu nguyện

Người có ngàn con mắt
Xin bớt chỉ một đôi
ban cho con, kẻ mù loà
Quyền uy huyền nhiệm của Người xin cứu vớt con

Than ôi, vì con, Người cứu vớt
Người là Quán Thế Âm đại đại từ bi


Nguồn: Hợp tuyển văn học cổ điển Hàn Quốc (Nhiều tác giả), Phan Thị Thu Hiền chủ biên, NXB Tổng hợp TP. HCM, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)