Sụt sùi dạo giữa rừng cây
Cao cao chú sáo đậu ngay trên cành
Nhảy ra chú hỏi ngọn ngành:
- “Có điều chi đó khiến anh đau phiền?”

- “Hãy tìm em én hỏi xem
Cô ta sẽ kể nỗi niềm của tôi
Tinh khôn họ đã xây rồi
Một vòm tổ trước song người tôi yêu”


Nguồn: Tuyển thơ Hainơ, NXB Văn học, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)