Nếu em thành người vợ quý của tôi
Thực đáng để cho người đời ganh tị,
Em tha hồ nhàn nhã rong chơi,
Em tha hồ vui đùa, giải trí.

Tôi sẵn sàng cam chịu suốt đời
Em mắng nhiếc, em thất thường tính khí;
Nhưng nếu em không ca ngợi thơ tôi,
Tôi bắt em phải ra toà ly dị.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.