Tặng chú Salomon Heine

Nỗi thống khổ cùng những lời than vãn
Ta đã đổ vào sách từng trang
Mà khi bạn giở cuốn sách này
Đây lòng ta mở cùng với bạn


Nguồn: Khúc đệm trữ tình (thơ), Heinrich Heine, Chu Thu Phương dịch, NXB Văn học, 2015
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)