Anh không tin trời cao,
Cả thánh kinh cũng vậy.
Anh chỉ tin mắt em,
Có bầu trời trong đấy.

Anh không tin Chúa Trời,
Cũng không tin kinh thánh.
Anh chỉ tim tim em,
Dù tim em giá lạnh.

Anh không tin quỷ thần,
Không sợ trời bắt tội.
Anh chỉ tin mắt em,
Dù mắt em giả dối.

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé