Mỗi nỗi buồn sâu đều đánh mất niềm vui là mục tiêu
Đừng lạc mất hướng này
Đừng để nỗi buồn quên đi đích đến
Nỗi buồn là vinh dự sâu xa nhất mà niềm vui có được


Bài thơ trên nằm trong tập Xe chở đồ (Vagnen) xuất bản năm 1960

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)