Sương giá; đất rạn nứt.
Các vì sao sâu và cao.
Bước tới!
Súc vật. Bia và bắn
Rên rỉ.
Bánh xe nghiến. Đường dài ngay đơ.
Những thân cây kề cận.
Điều huyễn hoặc: không một người nào sống.
Tất cả vẫn gián đoạn.
Những người khác đã chết hoặc lạc đường,
Bọn khờ khạo. Hay họ ngủ.
Không một ai có đó nơi có tôi.
Yêu cái chết!
Nín thinh!

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé