Hỡi em yêu, nếu em muốn mang tâm hồn anh đi, hãy mang anh cùng với tâm hồn
Để trong em cùng anh hoá một
Nếu không, em đừng cho anh niềm thống khổ
hãy cho anh cả em và tâm hồn em, để anh cùng em hoá một
Nếu không nữa, hãy trả lại tâm hồn anh, đừng cho anh thống khổ
Anh sẽ mang trong lòng tâm hồn chính mình và yêu nỗi thống khổ em trao.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)