Mắt tôi - không còn là mắt nữa
mà là những vì sao
tản mạn khắp trời

Da tôi - không còn là da nữa
là ngoài cửa sổ tuyết rơi
nhẹ ghim vào mặt đất

Tình yêu của tôi đã từng cắm rễ
đã từng thẳm sâu
đã từng tăm tối

Đất bị đốt nứt ra lặng lẽ


Nguồn: Tiếng nấc trái tim, NXB Văn học, 1994
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)