Đất quê đá bạc bao đời
Mà thương cây mận trắng trời trổ hoa
Trăng treo lạnh một hiên nhà
Ngoài khơi con mắt mưa sa giọt buồn
Giọt ngoài biển mộng dầm tuôn
Giọt trong tí tách lời chuông mõ người
Đem thơ đổi nửa môi cười
Thoáng xa xăm đã mấy mươi tuổi dài
Soi gương
lạ
bóng hình ai
Nửa như quen thuộc
nửa phai dấu rồi
Tiếng gà gõ nhịp đêm trôi
Đêm thăm thẳm để mình tôi nhớ mình...


Tháng 9-2012

Nguồn: H. Man, Những mảnh tình rời (thơ), NXB Văn học, 2013