Cho dù đêm thật bình yên
Cũng không hết những muộn phiền trong nhau
Chông chênh
siêu thoát, đoạ đày
Sông xanh mặt nước
bãi bày tịch liêu
Vàng như lá rụng trong chiều
Cuốn trong thân cũng ít nhiều sương hoa
Treo trong nhau nửa cánh tà
Nửa kia chìm khuất non xa phố gần
Lòng như phố rộng bàn chân
Buồn ai qua đó
mây tần ngần trôi...


Nguồn: H. Man, 35 bài lục bát (thơ), NXB Văn học, 2010