Có một nhìn lại
Đã là hư vô
Người xưa bến mới
Ta còn chơi vơi