Thôi thì lộc biển lộc rừng
Cá nhanh nhánh vảy mẹt vừng mới phơi
Thôi thì ngọt lịm đứng ngồi
Trung du khoai sắn vẫn người sắn khoai
Thôi thì quầy rộng, quán dài
Mua may bán rủi phát tài cậy duyên

Thôi thì người lạ mới lên
Người đâu muôn đấng không quên nổi người
Trẻ trung thế chỗ em rồi
Thắm tươi thế chỗ thắm tươi thuở nào
Bây giờ phận bạc nơi nao
Thôi thì một cánh diều chao rối bời
Một hương một sắc một đời
Một duyên một phận một thời chiêm bao.


Vĩnh Yên

Nguồn: Hữu Thỉnh, Thương lượng với thời gian, NXB Hội nhà văn, 2005