Trùng cửu khắp thành mưa gió bay
Một thuyền khói sóng rẽ làng say
Sự lòng đã trắng cùng cò diệc
Tầm mắt, còn xanh có núi mây
Rượu quản hưng vong sao nổi được
Cúc theo thời thế cũng quen ngay
Trường ca trăng chiếu gì so nổi
Trăng sáng trời cao đất lại dài

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.