Én theo bóng ác tà tà
Cửa thành san sát những nhà đâu đây
Lầu cao ai mở then mây
Gió đưa hôm sớm hoa bay ít nhiều


Bản dịch từ Đường thi thất tuyệt diễn ca phụ tạp văn 唐詩七絕演歌附雜文 (ký hiệu AB.333) đời Nguyễn.

Nguồn: Đường thi quốc âm cổ bản, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2017