Lời tiên hẹn ý cao vạn lẽ
Dời Thọ Cung mây vẽ ngự xa
Núi tiên kiếm mãi không ra
Mậu Lăng cõi tục la đà hàng thông

tửu tận tình do tại