Hôm nay mới 17-7-2011, mà thơ đã viết trước rồi?

Từng con chữ dường như biết nói...