Tôi như con sông trôi vào sa mạc
Chẳng bao giờ về lại được nguồn xưa...
Mỗi phút sống mỗi phút dần biến mất
Cho mát lòng những hạt cát cằn khô.

Tôi như con sông trôi vào sa mạc,
Đừng trách tôi chẳng giữ được thân mình.
Tinh túy ấy ngấm sâu vào bỏng đất
Sẽ tụ thành một ốc đảo nguyên sinh....


Đêm 2-4-2005