Tình em như nước,
Anh - cát trôi sông.
Càng ra sát biển,
Nước càng mênh mông...