Tìm trầm ngậm ngải
Hương hương phai phai
Tôi đi khắc khoải
Biết đời thiếu ai

Tiếc một lòng trai
Không thành ngọc nổi
Tiếc một hồn cây
Rìu người đốn vội

Thì cũng đành thôi
Lá tàn dưới cội

Chắc là có tội
Khi mình lỡ nhau...