Mất lợi là mất ít,
Mất danh là mất nhiều.
Sẽ là mất tất cả
Khi không còn biết yêu...


5-10-2004