Người đã chìm thiên cổ
Câu thơ còn nhói đau
Đêm Hạ Long sóng vỡ
Bạc đầu xa xót nhau

Trăng neo chùa Long Tiên
Gió thổi tâm sự khác
Đi đâu thì cũng lạc
Bốn bề than nhánh đen

Chới với mắt huyền say
Những lời ca huyễn diệu
Đi đâu thì cũng rượu
Uống hoài không hết cay...


10-10-2004