Nắm quyền sinh sát khắp đất trời,
Giữ ngay diệt ác giúp cõi đời.
Mắt xuyên tây bắc ngoài biên ải,
Danh chấn đông nam khắp mọi nơi.
Phóng thân muốn sửa thiên hà lệch.
Vươn móng còn hiềm vân lộ vơi.
Gió gào trống đập ba ngàn sóng,
Rồng thăng đã định chẳng đổi dời.

tửu tận tình do tại