Dắt díu đưa nhau đến cửa chiền,
Cũng đòi học nói nói không nên.
Ai về nhắn nhủ phường lòi tói,
Muốn sống đem vôi quét trả đền.


(Theo bản khắc 1922)

Khảo dị:

- Bản Quốc văn tùng ký
Tiễn khách

Dắt díu đi đâu đến cảnh chiền,
Cũng đòi học nói nói không nên.
Ai về nhắn bảo phường lòi tói,
Muốn sống đem vôi quét cửa đền.
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]