Quán Sứ chùa xưa cảnh vắng teo,
Thương ôi sư đã hoá ra mèo.
Sáng banh vắng kẻ khua dùi mõ,
Trưa trật không người quét kẽ rêu.
Chí chát chày kình im lại đấm,
Lầm rầm tràng hạt đếm cùng đeo.
Buồm từ cũng rắp sang Tây Trúc,
Gió vật cho nên phải lộn lèo.


(Theo bản khắc 1914)

Khảo dị:

- Bản khắc 1922
Chùa Quán Sứ

Quán Sứ sao mà cảnh vắng teo,
Hỏi thăm cụ đáo nơi neo.
Chày kình tiểu để suông không đấm,
Tràng hạt vãi lần đếm lại đeo
.
Sáng banh không kẻ khua tang mít,
Trưa trật nào ai móc kẽ rêu.
Cha kiếp đường tu sao lắt léo,
Cảnh buồn thêm ngán nợ tình đeo
.
- Bản Xuân hương thi vịnh
Vịnh Quán Sứ tự

Quán Sứ chùa nay cảnh vắng teo,
Thương ôi sư đã tếch nơi neo.
Sớm
banh vắng kẻ khua dùi mõ,
Trưa trật không người móc kẽ rêu.
Chí chát chày kình đâm lại đóng,
Lầm rầm tràng hạt đếm cùng đeo.
Buồm từ cũng rắp sang Tây Trúc,
Gió vật cho nên phải lộn lèo.
Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, NXB Văn học, 2008