15.00
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
1 người thích

Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/01/2015 22:25

Đàn tao từng mấy mặt treo cờ,
Thua được lần nhau phải thế chưa.
Tả hận phấn son cùng chén rượu,
Ngưng duyên bèo lạc với dòng thơ.
Non cao bể rộng vâng lời cả,
Nước chảy hoa trôi vẫn ý xưa,
Còn nợ trần gian còn phải trả,
Dẫu bao giờ hết liệu bây giờ.


Tiêu đề bằng chữ Hán, nghĩa là: Xướng hoạ cùng ông Trần Hầu, quan Hiệp trấn Sơn Nam Thượng.

Nguồn:
1. Hồ Xuân Hương và quan Hiệp Trấn Sơn Nam Thượng Trần Ngọc Quán, TS. Phạm Trọng Chánh, 2012
2. Bản sao từ bản chép tay của Nguyễn Văn Hoàn, do TS. Nguyễn Xuân Diện cung cấp