Đàn tao từng mấy mặt treo cờ,
Thua được lần nhau phải thế chưa.
Tả hận phấn son cùng chén rượu,
Ngưng duyên bèo lạc với dòng thơ.
Non cao bể rộng vâng lời cả,
Nước chảy hoa trôi vẫn ý xưa,
Còn nợ trần gian còn phải trả,
Dẫu bao giờ hết liệu bây giờ.


Tiêu đề bằng chữ Hán, nghĩa là: Xướng hoạ cùng ông Trần Hầu, quan Hiệp trấn Sơn Nam Thượng.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]