Thắp ngọn đèn lên thấy trắng phau,
Con cò mấp máy suốt đêm thâu.
Hai chân đạp xuống năng năng nhắc,
Một suốt đâm ngang thích thích mau.
Rộng hẹp nhỏ to vừa vặn cả,
Ngắn dài khuôn khổ vẫn như nhau.
Cô nào muốn tốt ngâm cho kỹ,
Chờ đến ba thu mới dãi màu.


(Theo bản khắc 1922)

Khảo dị:

- Bản Quốc văn tùng ký
Vịnh khung cửi

Thắp ngọn đèn lên thấy trắng phau,
Con cò mấp máy suốt đêm thâu.
Hai chân đạp xuống năng năng nhắc,
Một suốt đâm ngang thích thích mau.
Rộng hẹp nhỏ to vừa vặn cả,
Ngắn dài khuôn khổ vẫn như nhau.
Cô nào muốn tốt ngâm cho kỹ,
Chờ đến ba thu hãy dãi màu.
- Bản Xuân Hương thi sao
Vịnh chức nữ (Vịnh cô gái dệt cửi)

Mới thoạt dàn ra thấy trắng phau,
Cái cót két suốt đêm thâu.
Hai chân dãi thẳng năng năng nhắc,
Một cái thoi đưa thoắt thoắt mau.
Rộng hẹp dày thưa tuỳ mặc ý,
Ra vào
khuôn khổ cũng như nhau.
như muốn tốt ngâm cho kỹ,
Được nước vò trong mới đậm màu.
Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, NXB Văn học, 2008