泥濘尚識高深處,
莫怪英雄兩手摸。

 

Bùn bắn lên đồ

Nê nính thượng thức cao thâm xứ,
Mạc quái anh hùng lưỡng thủ mô.


(Quốc văn tùng ký)

Nguyên văn lời dẫn bằng chữ Nôm: Đi đường lội, bùn bắn lên đến đồ, tức cảnh vịnh hai câu thơ rằng:

泥濘尚識高深處,
莫怪英雄兩手摸。

Bùn kia còn biết nơi cao thẳm,
Chẳng trách anh hùng thích mó tay.
(Kiều Thu Hoạch dịch)

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]