Quân tử anh hùng đâu vắng tá,
Để cho nê thổ nảy chơi xuân.


(Theo bản Quế Sơn thi tập)

Bài thơ tả cảnh thực đi đái ở chỗ bùn lầy, bị bùn bắn lên chỗ ấy; nhưng cái ý tinh nghịch đáo để lại ở chỗ không trách đám bùn đất (nê thổ) mà lại trách quân tử, anh hùng...

Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, NXB Văn học, 2008