Chú lái kia ơi, biết chú rồi,
Qua sông rồi lại đấm ngay bòi!
Chèo ghe vừa khỏi dòng sông ngược,
Đấm cọc ngay vào ngấn nước xuôi.
Mới biết lên bờ đà vỗ đít,
Nào khi giữa khúc đã co vòi.
Chuyến đò nên nghĩa sao không nhớ?
Sang nữa hay là một chuyến thôi?


Có bản chép tiêu đề là Qua sông phụ sóng.

Nguồn:
1. Hồ Xuân Hương, tác phẩm, thân thế và văn tài, Nguyễn Văn Hanh, Khai Trí xuất bản, Sài Gòn, 1968
2. Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004