Sa mạc phẳng mịt mù sương khói
Biết Cư Diên nhờ hỏi thăm người
Dừng xe chốc lát ngán rồi
Thủa xưa Tô Vũ sống mười chín năm!

tửu tận tình do tại