Cậy nhan sắc muốn gì cũng đặng
Lửa núi Ly nhạo báng chư hầu
Mỹ nhân cười, vua còn đâu?
Rợ Hồ thừa thắng tràn lầu hoàng cung

tửu tận tình do tại