Cũng tai cũng mắt cũng hình dong,
Dắt díu nhau lên thẳng cõi “hồng”.
Trưng, Triệu gương xưa còn chói lọi,
Tú, Lan nếp mới quyết mang gông.
Sục sôi máu đỏ nghiêng trời đất,
Phấp phới cờ đào vạch núi sông.
Rầm rập bốn phương đều đứng dậy,
Rúc còi nổ súng lệnh theo cồng.


Nguồn:
1. Từ khi có Đảng, NXB Phụ nữ, 1971
2. Tổng tập văn học Việt Nam (tập 36), NXB Khoa học xã hội, 2000