Cái nợ non sông trót hẹn hò,
Đường đời bao quản bước quanh co.
Tuy không bằng kẻ phong da ngựa,
Song cũng hơn phường vác mặt mo.
Cách mạng đã gieo thì kết quả,
Cường quyền không đốt cũng ra tro.
Anh hùng khôn luận nơi thành bại,
Thà chết còn hơn mất tự do.


Nguồn:
1. Xô viết Nghệ Tĩnh qua một số thơ văn, NXB Sự thật, 1959
2. Tổng tập văn học Việt Nam (tập 36), NXB Khoa học xã hội, 2000