Có phải ta là hảo hán
Mà chiều nay lại ghé trường thành
Đất đá hai ngàn năm chưa bao giờ ráo lệ
Ta đứng bên kỳ vĩ con người hay bên vạn hồn
Phiêu dạt vây quanh