Ta làm thơ cho ai?
Ta làm thơ cho người cô độc
Chiều nay mở cửa phòng mình vắng lạnh
Thơ cũng ra đi theo cơm áo nơi nào!


Nguồn: Hồ Lệ Trạch, Qua cõi phù sinh, NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 1992