Toàn dân hãy tiến lên
Cờ đỏ dựng trăm miền
Cộng sản hoá nông nghiệp
Đó là thuở ấm yên.