Bác mong các cháu “cho ngoan”
Mai sau gìn giữ giang san Lạc Hồng
Sao cho nổi tiếng Tiên Rồng
Sao cho tỏ mặt nhi đồng Việt Nam.


Ngày 10 tháng 4 năm 1946

Nguồn: Thơ Hồ Chí Minh, NXB Nghệ An, 2005