bài thơ của bác không những hay sâu sắc mà còn bao quát thạt tuyệt vời