Chúc mừng đồng bào năm mới,
Đoàn kết thi đua tiến tới,
Hoàn thành kế hoạch ba năm,
Thống nhất nước nhà thắng lợi.


Báo Nhân dân, số 1754, ngày 1-1-1959.

Nguồn: Hồ Chí Minh toàn tập (tập 9), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000