Xuân này kháng chiến đã năm xuân,
Nhiều xuân thắng lợi càng gần thành công.
Toàn dân hăng hái một lòng
Thi đua chuẩn bị, tổng phản công kịp thời.


Xuân Tân Mão (1951)

Báo Cứu quốc, số 1748, ngày 5-2-1951.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]