35.00
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 28/06/2015 13:39, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hảo liễu vào 28/06/2015 13:50

Quan san muôn dặm gặp nhau đây,
Mục đích chung là đuổi Nhật, Tây.
Dân bị hai tròng vào một cổ,
Ta liều trăm đắng với ngàn cay.
Già dù yếu sức mang mang nhẹ,
Trẻ cố ra công gánh gánh đầy.
Non nước của ta ta lấy lại,
Nghìn thu sự nghiệp nổi từ đây.


Liễu Châu, năm 1943

Nguồn:
1. Hồ Chí Minh - Thơ, NXB Văn học, Hà Nội, 1970
2. Hồ Chí Minh toàn tập (tập 3), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000