贈武公

千里公尋我,
百感一言中。
事民願盡孝,
事國願盡忠。
公來我欣喜,
公去我思公。
贈公只一句,
抗戰必成功。

 

Tặng Võ công

Thiên lý công tầm ngã,
Bách cảm nhất ngôn trung.
Sự dân nguyện tận hiếu,
Sự quốc nguyện tận trung.
Công lai ngã hân hỉ,
Công khứ ngã tư công.
Tặng công chỉ nhất cú:
"Kháng chiến tất thành công".

 

Dịch nghĩa

Đường xa, nghìn dặm cụ đến tìm tôi,
Biết bao tình cảm ngụ trong một lời nói!
Thờ dân mong sao hết đạo hiếu,
Thờ nước mong sao hết đạo trung.
Cụ đến, tôi mừng rỡ,
Cụ về, tôi lại nhớ cụ.
Chỉ xin tặng cụ một câu này:
"Kháng chiến nhất định thành công".


1948

Bài thơ cụ Võ Liêm Sơn trả lời Hồ chủ tịch (hoạ nguyên vận):
Phùng công hỉ công kiện,
Chiến sự bách mang trung.
Đối thoại duy quân quốc,
Tương kỳ tại hiếu trung.
Hùng tài nguyên bất thế,
Đại đạo bản vi công.
Tương kiến trùng lai nhật,
Kháng chiến dĩ thành công.

逢君喜公健,
戰事百忙中。
對話惟軍國,
相期在孝忠。
雄才源不勢,
大道本為公。
相見重來日,
抗戰已成功。

(Bản dịch của Đào Duy Anh, từng là học trò của cụ Võ ở Huế:
Gặp ông mừng ông khoẻ
Trăm mối bận bình phong
Trò chuyện vì Dân, Nước
Hẹn hò ở Hiếu, Trung
Tài hùng nguyên rất hiếm
Đạo lớn vốn đều chung
Gặp nhau ngày trở lại
Kháng chiến đã thành công.)
Nguồn:
1. Hồ Chí Minh - Thơ, NXB Văn học, Hà Nội, 1975
2. Hồ Chí Minh toàn tập (tập 5), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Ngàn dặm anh tìm tôi
Cảm xúc một lời trong
Việc dân nguyện tận hiếu
Việc nước nguyện tận trung
Anh đến tôi mừng rỡ
Anh về tôi nhớ nhung.
Tặng anh chỉ một câu:
“Kháng chiến ắt thành công”.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Ngọc Khánh

Bác tìm tôi trải dặm ngàn,
Một lời nói đủ muôn vàn cảm thông.
Thờ nước xin hết chữ trung,
Xin đem chữ hiếu hết lòng thờ dân.
Bác ra, tôi rất vui mừng,
Bác về, tôi những ân cần nhớ nhung.
Gửi cho Bác chỉ một dòng,
Kháng chiến nhất định thành công hoàn toàn.


Nguồn: Vũ Ngọc Khánh, Sao Khuê ngàn Hống, NXB Văn hoá thể thao, 2001
Trung tình vô hạn bằng thuỳ tố,
Minh nguyệt thanh phong dã bất tri.
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Ngàn dặm cụ tìm đến,
Một lời trăm cảm thông!
Thờ dân tròn đạo hiếu,
Thờ nước vẹn lòng trung.
Cụ đến tôi mừng rỡ,
Cụ đi, tôi nhớ nhung.
Một câu xin tặng cụ:
“Kháng chiến ắt thành công”.


Nguồn: Hồ Chí Minh - Thơ, NXB Văn học, Hà Nội, 1975
Trung tình vô hạn bằng thuỳ tố,
Minh nguyệt thanh phong dã bất tri.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Dương Đức Anh

Qua nghìn dặm, cụ tìm tôi
Xiết bao tình cảm một lời chứa chan
Vẹn tròn hiếu nghĩa thờ dân
Thờ non sông cũng vẹn phần đức trung
Nghe tin cụ đến, tôi mừng
Cụ về, tôi lại nhớ nhung dường nào
Chỉ xin tặng cụ một câu:
“Ắt là kháng chiến đồng bào thành công”.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lưu Mạnh Đức

Đường xa nghìn dặm cụ đến thăm
Biết bao tình cảm ngụ một lời
Kính dân mong trọn cả chữ hiếu
Thờ nước ước vẹn đến tiếng trung
Được cụ tới đây lòng mừng cảm
Nay cụ quay bước lệ nhớ nhung
Chỉ mong gửi đến điều chan chứa:
"Kháng chiến này ắt phải thành công"

Chưa có đánh giá nào
Trả lời