"Sâm banh" rượu ngọt chén lưu ly,
Toan nhắp, tỳ bà ngựa giục đi.
Say khướt sa trường cười chớ vội,
Chẳng cho địch thoát một tên về.